Podmínky upravují způsob využití našich služeb a tvoří obsah smlouvy o užívání služeb mobilní aplikace "Zašová - Příběh trinitáře" (dále též "Aplikace") mezi Vámi a provozovatelem této služby, kterým je společnost Obec Zašová, se sídlem Zašová 36, 756 51, IČ 00304476 (dále též „Provozovatel“). 

 Svým přístupem a využitím služeb níže souhlasíte se všemi podmínkami.

1. Ochrana osobních údajů

1.1. Aplikace pro svůj provoz a geolokační funkce potřebuje mít přístup k poloze uživatele. Provozovatel pomocí této Aplikace nicméně neodesílá ani nesdílí žádné osobní údaje z aplikace včetně dat z polohových služeb. 

2. Obecná ustanovení

2.1. Přečtěte si prosím velmi pozorně podmínky uvedené níže (dále též „Podmínky“).  

 2.2. Akceptace podmínek vzniká spuštěním mobilní aplikace, čímž vzniká smlouva o užívání služeb mezi Vámi (Uživatelem) a Provozovatelem. 

 2.3. Aplikace je mobilní aplikace pro chytré telefony s operačními systémy Android (k dispozici v Obchodu Play) a iOS (k dispozici v Appstore), která provází Uživatele po zajímavých místech v obci Zašová. Jedná se o geolokační mobilní hru, v rámci které je třeba plnit různé úkoly, které virtuální průvodce během hry sděluje. 

 2.4. Pokud jste mladší 15 let, můžete používat naše služby pouze se souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce, kteří souhlasí s tím, abyste byli vázáni touto smlouvou. 

 2.5. Provozovatel je oprávněn kdykoli bez důvodu a bez předchozího oznámení změnit rozsah služeb Aplikace. 

 2.6. Základní rozsah služeb je k dispozici uživatelům bezplatně

 2.7. Pro ​​více informací nás neváhejte kontaktovat. Kontakty naleznete na stránkách www.zasova.cz a tvůrce aplikace www.geofun.cz

3. Služba a jejich užívání, licence

3.1. Na základě uzavření smlouvy o užívání služeb Aplikace poskytuje Provozovatel uživateli omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci, plně odvolatelnou k zobrazení a používání služeb pro vaše osobní, nekomerční účely v souladu s těmito Podmínkami. 

 3.2. Provozovatel může změnit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli část našich služeb kdykoli bez omezení. Provozovatel může také omezit určité funkce nabízené prostřednictvím našich služeb bez předchozího upozornění. Naše služby zahrnují software, který můžeme aktualizovat na vašem zařízení automaticky, jakmile je nová verze k dispozici. Nemáme povinnost poskytovat podporu v údržbě, instalaci softwaru apod. vyjma případů, kdy to nařizují příslušné právní předpisy. 

 3.3. Pořízení kopie, kopírování, upravování, nakládání, postoupení, převod, prodej nebo jiná distribuce  služeb nebo jiného obsahu Aplikace v rozporu s těmito Podmínkami je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele. Uživatel nesmí kopírovat, zpětně analyzovat, překládat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele.

4. Odpovědnost za škodu

4.1. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy a ujednáním těchto Podmínek. Provozovatel nenese odpovědnost za dostupnost a funkčnost služeb poskytovaných prostřednictvím služby Aplikace, zejména pokud jsou způsobeny poskytovateli služeb elektronických komunikací. 

4.2. Provozovatel nezaručuje dostupnost, spolehlivost, funkčnost, přesnost služeb a/nebo obsahu a informací, které jsou uvedeny a jsou dostupné prostřednictvím služeb Aplikace.

 4.3. Uživatel nese veškerá rizika a hrozbu vzniku možné škody související či vyplývající z užívání služeb Aplikace a obsahu dostupného prostřednictvím našich služeb.

4.4. Uživatel je zejména povinen při plnění úkolů, které jsou zveřejňovány ve službě Aplikace, dodržovat veškeré právní předpisy a nezasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob.

4.5. Plnění úkolů uveřejňovaných ve službě Aplikace je výlučně dobrovolné a je věcí uvážení uživatele, zda tyto úkoly má zájem plnit či nikoli. Plnění těchto úkolů může být nebezpečné a může probíhat na těžko přístupných místech nebo potenciálně rizikových místech. Při plnění témat a úkolů může dojít ke vzniku škody na zdraví a majetku uživatele a/nebo třetích osob, přičemž odpovědnost za vznik této škody vzniká vždy na straně uživatele. Vzhledem ke skutečnosti, že plnění úkolů může dojít ke vzniku nepředvídatelných rizik, je uživatel povinen vždy náležitě posoudit, zda existují objektivní i subjektivní podmínky, aby uživatel mohl úkol plnit, včetně počasí, fyzické zdatnosti, terénu a zkušeností v pohybu ve venkovním prostředí. Uživatel vždy nese veškerá rizika spojená s plněním úkolů, Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a majetku, které vzniknou v souvislosti s využitím našich služeb. 

 4.6. Uživatel nese odpovědnost za škodu, které Provozovateli vznikne v souvislosti s a) porušením některého z ustanovení těchto Podmínek uživatelem, (b) neoprávněným užívání služeb, nebo (c) porušení platných právních předpisů nebo jiným protiprávním jednáním.

5. Závěrečné ustanovení

5.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 9. 2023. 

 5.2. Jakékoli změny Podmínek jsou pro uživatele závazné spuštěním Aplikace. 

 5.3. Aplikace byla vytvořena společností GEOFUN, s.r.o. a v obchodech s aplikacemi zpřístupněna pod účtem společnosti World Media Partners, s.r.o.